WinningLeads.co.il

השקעה בקרנות נאמנות

השקעה בקרנות נאמנות - קרן נאמנות הינה אפיק השקעות המוסדר על פי חוק הקובע את דרך ניהולה של קרן הנאמנות והמגבלות החלות עליה. בין המשקיע לבין קרן הנאמנות קיים למעשה חוזה הקובע את מערכת היחסים בין הצדדים ומסדיר את הנכסים שבהם מותר לקרן להשקיע.

כך למשל קיימות קרנות המשקיעות במניות ישראליות וקיימות קרנות המשקיעות באג"חים וקרנות המתמחות בסין. לכל קרן יש מנהל האחראי על יישום מדיניות ההשקעה של הקרן.

מנהל הקרן רוכש את ניירות הערך המרכיבים את הקרן לפי תנאי השוק והערכות האנליסטים ומשנה את הרכבה מעת לעת בהתאם לאותן הערכות. מסלול זה מעניק למשקיע רמת סיכון נמוכה יחסית בשל הפיזור של קרן הנאמנות וניסיונו של מנהל התיק.


השקעות מאמרים נוספים עבור ניהול תיקי השקעות: