WinningLeads.co.il

השקעה בתעודות סל

השקעות בתעודות סל - תעודות סל הינן ניירות ערך (Securities) הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב ממש כמו מניות רגילות של חברות ציבוריות. תעודות הסל "מחקות" את ביצועיו של מדד מסוים על ידי רכישת נכסי הבסיס הנכללים באותו המדד.

רכישת תעודת סל מאפשרת למשקיע לקבל את תשואת המדד באמצעות רכישת נייר ערך אחד מבלי הטרחה והעלויות הכרורכות ברכישת כל נכסי הבסיס המרכיבים את אותו מדד והמרת מטבעות הדרושה לשם כך.

ישנם סוגים שונים של תעודות סל: מדדי מניות (מדד תל אביב 25 או מדדים בינלאומיים אחרים), תעודות מט"ח העוקבות אחרי שערי מטבעות, תעודות סחורה (למשל העוקבות אחר מחיר הנפט), תעודות אג"ח (עוקבות אחרי מדדי תעודות אגרות חוב) ותעודות בחסר (short) (תעודות המתנהגות ביחס הפוך למדדי המניות, האג"ח והסחורות).

החברות או הבנקים המנפיקים את תעודות הסל מחויבים להחזיר למחזיק בהן בתום תקופת התעודה את השקעתו כאשר היא צמודה למדד המסויים אותו תעודת הסל מחקה. כמובן שהצמדה זו יכולה להיות חיובית, אם המדד המסוים עולה או שלילית אם המדד יורד. השקעה זו נחשבת לסולידית יחסית בשל פיזור הסיכון על פני מגוון הנכסים המרכיבים את המדד (נכסי הבסיס).

השקעות מאמרים נוספים עבור ניהול תיקי השקעות: