WinningLeads.co.il

השקעה במטבע חוץ (מט"ח)

השקעות במטבע חוץ (מט"ח) (Foreign Exchange / FOREX) - כאן הכוונה היא רכישת מטבע זר מתוך ציפיה להשיא רווחים הנובעים מפערים בשערי החליפין בין המטבעות כך שבמקרה הטוב שער החליפין יגדל לטובתנו.

אם רכשנו דולר אחד (מטבע היעד) ב- 4 שקלים (מטבע הבסיס) ולאחר שבוע שער החליפין של הדולר מול השקל הוא דולר אחד לחמישה שקלים, הרווחנו 25% ואם שער החליפין ירד באופן שניתן לרכוש דולר אחד בשלושה שקלים יצא שהפסדנו 25%. השקעה במטבע חוץ נחשבת בדרך כלל כהשקעה ספקולנטית והדבר נכון יותר ככל שמטבע היעד "אקזוטי" יותר.

הסיכון באפיק זה נובע בין היתר בשל מגוון הגורמים המשפיעים על שערי החיליפין אשר קשה לצפותם מראש והם עשויים להיות מושפעים, בין היתר, מגורמים כלכליים ופוליטיים הן במדינות המטבע והן בגורמים בינלאומיים אחרים. כאמור, מסלול השקעה זה נחשב לספקולטיבי ובעל סיכון גבוהה בשל הקושי לנבא את תנודות שערי החליפין.

השקעות מאמרים נוספים עבור ניהול תיקי השקעות: