WinningLeads.co.il

השקעה בפיקדון או תוכנית חיסכון

השקעה בפיקדון - פירושה הפקדת כסף בפיקדון בנקאי לתחנות זמן מוגדרת מראש כאשר הסכום המופקד נושא ריבית ועשוי להיות צמוד למדד המחירים לצרכן, לשער מטבע זר וכו'. פיקדון כזה הוא לרוב לתקופה קצרה של שבועות או חודשים בודדים, והתשואה בו היא כעקרון נמוכה יותר מיתר אפיקי ההשקעה. קיימים סוגים שונים של פקדונות אשר מציעים הבנקים.

בדרך כלל, כאשר הריבית על השקל גבוהה, ייהנה המשקיע מריבית גבוהה על פיקדונו וכאשר בוחר נגיד בנק ישראל להוריד את הריבית על השקל, ירוויח המשקיע ריבית קטנה יותר. השקעה זו נחשבת לסולידית.

תוכנית חיסכון - הינן תוכניות המנוהלות בדרך כלל על ידי בנקים ומטרתן היא חסכון כספי לטווח ארוך יחסית. בתוכנית חסכון ניתן להפקיד מידי חודש סכום כלשהו ונקודות היציאה הינן בפרקי זמן ארוכים יחסית. כמו פיקדון, השקעה בתוכניות חסכון נחשבת לסולידית.השקעות מאמרים נוספים עבור ניהול תיקי השקעות: