WinningLeads.co.il

השקעה באגרות חוב (אג"ח)

השקעה באגרות חוב (אג"ח) (Notes) - אגרות חוב הינן תעודות התחייבות לתשלום, המונפקות בעיקר על ידי חברות (אגרות חוב קונצרניות) או על ידי ממשלות (אגרות חוב מדינה) ומהוות כלי בידיהן לגיוס הון מהציבור ו/או ממשקיעים מוסדיים (בנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וכו') לצורך מימון פעילותן. מנפיק אגרת החוב מציע את אגרת החוב בסכום הנקוב עליה ומתחייב כלפי המחזיק בה כי בתאריכים קבועים מסויימים יחזיר את הקרן בתוספת ריבית בשיעור מסויים.

בנוסף על בחינת רמת הסיכון של ביצוע השקעות באגרות חוב בדומה לבחינת רמת הסיכון ברכישת מניות (דהיינו הערכת שווי של החברה, פעילותה, הנהלתה וכו') ניתן לבחון את רמת הסיכון הטמון ברכישת אגרות חוב גם על פי הדירוג שניתן להן (בישראל קיימות שתי חברות דירוג: "מידרוג" ו"מעלות" המדרגות אגרות חוב) וכן האם קיימות בטוחות כלשהן להבטחן פרעון אגרות החוב (כדוגמת מישכון נכסי מקרקעין וכו'). ככלל, אגרות חוב הינן בעלות סיכון נמוך יחסית.

השקעות מאמרים נוספים עבור ניהול תיקי השקעות: