WinningLeads.co.il

השקעה במניות

השקעה במניות (Ordinary Shares) - פירושה רכישה חלקית של בעלות בחברה ציבורית, בהתאם לשיעור ההחזקה במניותיה מסך כל המניות שהנפיקה החברה. חברות אשר מעונייניות לגייס הון מציעות את מניותיהן לציבור באמצעות תשקיף ורושמות את מניותיהן למסחר בבורסה. המניות הללו, בדרך כלל, מעניקות זכויות הצבעה באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה וזכויות בהון (דיבידנדים וחלוקת רכוש במקרה של פירוק החברה).

למעשה, בעל מניות בשיעור של 1% מהונה המונפק של חברה מהווה בעלים של 1% בחברה. תמורת ההנפקה לציבור (הסכום שאותו גייסה החברה על ידי הנפקת מניותיה לציבור) משמשת את החברה לעסקיה כאשר המטרה הכללית התיאורתית היא הגדלת הרווחים של החברה וכך למעשה יגדל חלקו של כל בעל מניה ומחיר המניה בשוק יעלה.

ככלל, האפיק המנייתי נחשב לבעל סיכון, אך בתוך אפיק זה ישנן מניות שביצוע השקעות בהן נחשבת בטוחה יחסית בשל גודל החברה בה משקיעים, שנות פעילותה, תחום הפעילות שלה, מנהליה וכו' וישנן מניות שהינן בעלות אופי ספקולטיבי יותר ולכן מסוכנות הרבה יותר.

השקעות מאמרים נוספים עבור ניהול תיקי השקעות: